Privacy statement


Park Management Grote Polder (hierna ook: “de coöperatie”) vindt de privacy van alle bezoekers van haar website belangrijk en respecteert deze. In dit privacy statement leest u hoe met uw persoonsgegevens wordt omgegaan.

Welke gegevens worden verzameld?
De coöperatie verwerkt de door u verstrekte persoonsgegevens omdat uw onderneming lid is of lid wilt worden van de coöperatie dan wel omdat u op de hoogte wilt worden gehouden van onze activiteiten.
Hieronder vindt u een overzicht van de persoonsgegevens die worden verwerkt:
• voor- en achternaam, initialen;
• geslacht;
• telefoonnummer en e-mailadres (zakelijk en/of privé);
• aanvullende persoonsgegevens die u actief verstrekt, bijvoorbeeld in correspondentie en/of telefonisch.
Er worden geen bijzondere persoonsgegevens verwerkt.

De persoonsgegevens worden verwerkt ten behoeve van het registreren van het lidmaatschap, het afhandelen van de contributie, het versturen van nieuwsbrieven of informatie van specifieke aard alsmede het versturen van uitnodigingen voor evenementen/bijeenkomsten. Tot slot worden uw persoonsgegevens verwerkt zodat contact met u kan worden opgenomen als dit nodig is om de dienstverlening uit te kunnen voeren (ook de Parkmanager die werkzaam is voor de coöperatie, valt hieronder). De verwerking van uw persoonsgegevens is gebaseerd op het koopcontract van een of meerdere MP stroken.

Bewaren
De gegevens worden niet langer bewaard dan nodig is voor de verwezenlijking van het doel waarvoor de verwerking noodzakelijk was. Dit betekent dat als de gegevens niet (meer) noodzakelijk zijn, de gegevens niet meer zullen worden geregistreerd dan wel zullen worden verwijderd. Ten aanzien van het lidmaatschap geldt dat zolang het lidmaatschap voortduurt, de gegevens zullen worden bewaard. Wijzigingen dient u op eigen initiatief door te geven.

Verstrekking aan derden
De coöperatie verstrekt alleen persoonsgegevens aan derden als dit nodig is voor het realiseren van het doel van de verwerking. Denk aan externe leveranciers voor bijvoorbeeld parkmanagement. De coöperatie kan voorts een activiteit organiseren met hulp van een andere partij, zoals een evenementen- en/of communicatiebureau. In dat geval worden de relevante contactgegevens alleen gedeeld voor zover dat nodig is voor het organiseren van die activiteit.
Met partijen die uw gegevens verwerken in opdracht van de coöperatie wordt een verwerkersovereenkomst gesloten om te zorgen voor eenzelfde niveau van beveiliging en vertrouwelijkheid van uw gegevens.
Uw persoonsgegevens worden niet gedeeld met derden als het gaat om commerciële doeleinden.

Bezoek website
Als u de website van de coöperatie bezoekt, gebeurt dit niet anoniem. Het is dus mogelijk om te zien wie de website bezoekt. Bij bezoek aan de website worden geen persoonsgegevens verzameld of anderszins verwerkt. De coöperatie is wel geïnteresseerd in algemene gegevens over het bezoek aan onze website, met als doel om de functionaliteit en gebruiksvriendelijkheid van de website te optimaliseren alsmede om meer gerichte informatie op de website te zetten, teneinde de dienstverlening van de coöperatie te optimaliseren. Het gaat hier bijvoorbeeld om het aantal bezoekers, de tijdstippen en de duur van het bezoek en welke pagina’s het meest worden bezocht.

Links
Op de website staan links naar websites van andere organisaties. Als u deze links volgt, verlaat u onze website. Het privacy statement van de coöperatie is dan niet meer van toepassing. De coöperatie is niet verantwoordelijk voor de inhoud van deze websites en is ook niet verantwoordelijk voor de privacybescherming op die websites of voor diensten die eventueel via die websites worden aangeboden.

Rechten
De Algemene Verordening Gegevensbescherming verleent een aantal rechten. Zo mag u ons om inzage verzoeken in uw persoonsgegevens. Daarnaast kunt u ons verzoeken uw persoonsgegevens aan te vullen, te corrigeren, te verwijderen of af te schermen.

Beveiliging gegevens
De coöperatie heeft passende technische en organisatorische maatregelen genomen teneinde uw persoonsgegevens te beveiligen tegen verlies of enige vorm van onrechtmatige verwerking. Personen die namens de coöperatie toegang hebben tot uw gegevens, houden zich aan de Algemene Verordening Gegevensbescherming.

Wijzigingen
De Vereniging behoudt zich het recht voor om dit privacy statement op ieder gewenst moment en voor welke reden dan ook aan te passen of te wijzigen. Het is daarom aan te raden dit privacy statement regelmatig te raadplegen, zodat u van het actuele privacy statement op de hoogte bent.

Vragen
Indien u vragen en/of opmerkingen heeft met betrekking tot de verwerking van uw persoonsgegevens door de coöperatie, kunt u contact opnemen met het secretariaat van de Vereniging BIZ Grote Polder: info@bizgrotepolder.nl